ماهنامه راه نما http://www.rah-nama.ir/feed/ ماهنامه مطالعات سیاسی - نخستسن نشریه تخصصی تروریسم در کشور en-us مقدمه http://www.rah-nama.ir/fa/content/945/مقدمه سياهه جنايات گروهک تروريستي مجاهدين خلق از ابتداي تشکيل آن بر هيچ‌کس پوشيده نيست. حتي کشورهايي که از اين گروه حمايت و آن را از فهرست سازمان‌هاي تروريستي خود خارج کرده‌اند نيز در برهه‌هايي بر اقدامات تروريستي و خيانت‌هاي آن اقرار کرده‌اند.