ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

مقدمه

سياهه جنايات گروهک تروريستي مجاهدين خلق از ابتداي تشکيل آن بر هيچ‌کس پوشيده نيست. حتي کشورهايي که از اين گروه حمايت و آن را از فهرست سازمان‌هاي تروريستي خود خارج کرده‌اند نيز در برهه‌هايي بر اقدامات تروريستي و خيانت‌هاي آن اقرار کرده‌اند.